Doel

In november 2006 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Venlo en de wijkoverleggen ondertekend. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt de rol van het wijkoverleg ,of wijkraden zoals ze in Tegelen worden genoemd, precies omschreven.

In hoofdstuk twee van de overeenkomst worden doelstelling en taak/positie van het wijkoverleg uitgelegd.

De doelstelling: het wijkoverleg houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die de eigen wijk aangaan. Deze zijn in twee categorieën onderverdeeld.

Leefbaarheid:

Hieronder vallen verkeer, beheer en kwaliteit van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en sociaal maatschappelijke projecten. Een divers lijstje maar wel veelomvattend.

Veiligheid:

Sociale veiligheid in het algemeen.

Het wijkoverleg houdt zich bezig met adviseren, ondersteunen, voorstellen, projecten aandragen en mede realiseren. Bij al deze zaken is de positie van het wijkoverleg adviserend en/of initiërend, voorafgaand aan de besluitvorming door het college.

De gemeente Venlo faciliteert het wijkoverleg.

Wijkraad De Noordkern is ontstaan uit de fusie van wijkraad het Centrum en wijkraad St. Joseph. Enkele jaren geleden werd besloten om samen te gaan werken omdat veel zaken wijkoverstijgend bleken te zijn en het aantal vrijwilligers terugliep. Momenteel staat er weer een gezonde organisatie die geheel gedragen wordt door vrijwilligers. Deze wijkbewoners zetten zich op hun vakgebied in om de wijk op een hoger niveau te tillen.

Wijkraad De Noordkern gaat uit van het initiatief van de wijkbewoners. Daar waar nodig zal de wijkraad zelf initiatieven ontplooien, daarbij valt veelal te denken aan sociaal-maatschappelijke projecten in de breedste zin van het woord. Dit kan variëren van het Sport en Bewegen project van de gemeente Venlo, voorlichtingsavonden, buurtparticipatie enz.

Op vele andere gebieden laten wij graag de bewoners zelf aan het woord. Ook dienen zij zelf actief te zijn in voorzien van draagkracht voor een bepaald plan. Als iemand een speeltuintje in de straat wil hebben, dan verwacht de wijkraad dat de bewoners zelf met medebewoners gaan praten en hun plannen uitleggen. Wijkraad De Noordkern zal deze initiatieven ondersteunen mits er voldoende draagkracht aanwezig is. Waar mogelijk zullen wij deze ook middels een financiële injectie kunnen helpen.

Wijkraad De Noordkern is er voor U, de wijkbewoner. Samen proberen wij de wijk waarin wij dagelijks vertoeven, tot een iets hoger niveau te tillen. Dit kan op vele manieren. Niet alleen het groen en grijs zijn belangrijk maar ook het prettig samenzijn in een buurt/straat. Daarom ondersteunt de wijkraad ook initiatieven op het gebied van buurtfeesten, op het gebied van integratie enz. Ook hier kunnen wij een helpende hand bieden.

Samen kunnen we alles, alles doen we samen.

Het dagelijks bestuur.